jp only

  en jp

  en+jp
lecture
  jponly

  jp only
Akimitsu Kanzaki WEB

Research

List of works

国際会議
[1] Xiaokang Liu, Lei Wang, Zhuxiu Yuan, Yuanfang Chen, Lei Shu, and Chunsheng Zhu, "Mitigating Radio Irregularity Impact: an Rssi Calibration Method for Range-Free Localization in Sensor Networks," Proc. of Int'l Conf. on Mobile Ad-hoc and Sensor Networks (MSN 2011), pages 160-166 December 2011.
[2] Ziqi Fan, Yuanfang Chen, Lei Shu, Lei Wang, Takahiro Hara, and Shojiro Nishio, "Impacts of Duty-Cycle and Radio Irregularity on Hcrl Localization in Wireless Sensor Networks," Proc. of Int'l Conf. on Network Protocols (ICNP 2010), October 2010.